Duminică 26 Mai 2024
Tipărire

Anunt angajare secretar sef sesiunea 2

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

ANUNȚ

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SECRETAR ȘEF

 

   

Tab Anunt

           Având în vedere:

-        Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

-        Art. III din Ordonanța de urgență nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscal și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară s dispozițiilor legale,

-        Art. 91 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

-        Procedura de promovare stabilită din Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sar trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/2014.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”cu sediul in: loc. Galați, str. Strungarilor, nr. 31, jud. Galați organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR ȘEFpersonal didactic auxiliar, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 30 – 31.05.2022 conform calendarului.

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • -        are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • -        cunoaște limba română scris și vorbit;
 • -        are vârsta minimă reglementată de prevederile locale;
 • -        are capacitate deplină de exercițiu;
 • -        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • -        îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • -        nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • -        studii superioare (economice, juridice);
 • -        vechime minim 5 ani;
 • -        cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • -        cunoștințe privind încadrarea personalului;
 • -        cunoștințe de utilizare și operare PC (EXCEL, WORD);
 • -        cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • -        noțiuni de comunicare în relațiile publice;
 • -        disponibilitate la timp de lucru prelungit.

DIFICULTATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

Aptitudini necesare:

 • -        capacitatea de organizare a muncii;
 • -        organizare și coordonare;
 • -        analiză și sinteză;
 • -        planificare și acțiune strategică;
 • -        control și depistare a deficiențelor;
 • -        rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor;
 • -        excelentă comunicare orală și scrisă;
 • -        lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca membru al acesteia;
 • -        buna capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general;
 • -        bune abilități de gestionare a resurselor umane;
 • -        capacitate de consiliere și îndrumare;
 • -        abilități de mediere și negociere;
 • -        gestionarea eficientă a resurselor alocate;
 • -        abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele;
 • -        inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • -        capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • -        corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

Comportamentul și conduita:

 • -        să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi;
 • -        să respecte cu strictețe normele de igienă, protecția muncii și PSI;
 • -        să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

Cerințe psihologice:

 • -        asumarea responsabilităților;
 • -        rezistența la sarcini repetitive;
 • -        adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • -        echilibru emoțional.

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

- asigurarea interfeței dintre şcoală şi beneficiar ( elev/părinte/profesor).

1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.

- asigură funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director

1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.

- întocmeşte semestrial activitatea compartimentului secretariat vizând toate situaţiile şi statisticile care trebuie predate;

- gestionează riscurile pentru activitatea de secretariat;

1.4.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

-se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară     ( legi, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii)

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

- utilizează produsele software din dotarea unităţii;

- întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructiv educativ şi activităţilor de secretariat.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1.Organizarea documentelor oficiale.

- întocmeşte şi transmite la termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare şi statul pentru salarii;

- întocmeşte complet statele de plată pentru personalul şcolii;

- întocmeşte statele de plată pentru acordarea burselor şcolare;

-redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă;

-întocmeşte fişele fiscale anuale.

- redactează corespondenţa şcolară.

2.2.Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.

- arhivarea documentelor;

- inventarierea documentelor, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale după expirarea termenelor de păstrare , in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare.

2.3.Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL.

- actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor;

-evidenţa personalului didactic şi nedidactic;

- răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în programul de salarizare şi Revisal;

- evidenţa privind toate modificările salarizării, treptele, gradaţiile, gradele, pe baza criteriilor emise de directorul unităţii de învăţământ;

- întocmirea documentelor de personal ( adeverinţe/copii etc.) pentru angajaţii unităţii, la solicitarea acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată cu aprobarea.

- întocmirea dosarelor de pensionare;

- înscrie, în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul şi statutul de încadrare(titular, suplinitor, detaşat)

2.4.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

- procură, completează, eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii;

- completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea documentelor şcolare;

- completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anul şcolar şi la sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;

- actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor;

- completează actele de studii ale absolvenţilor;

              2.6. ASIGURĂ RESPECTAREA LEGISLAŢIEI LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT.

 1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii Învăţământului;
 2. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
 3. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern;
 4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din învăţământ;
 5. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei la perfecţionarea personalului didactic;
 6. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind:
 7. Regulamentului actelor de studii;
 8. Ţine evidenţă procedurilor operaţionale pentru toate activităţile din unitate;
 9. Normelor de arhivare a documentelor;
 10. Alte norme metodologice aplicabile unităţilor de învăţământ;

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

- afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile aplicării legii educaţiei.

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

- raportează periodic conducerii unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile aplicării legii educaţiei

 

3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi aprobate de către conducătorul instituţiei

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

- păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, registrelor matricole.

- sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate.

3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

- managementul activităţilor de secretariat

           3.6.Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin 2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

- obiectivitatea în autoevaluare şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu.

4.2.Formare profesionala şi dezvoltare în carieră.

- identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare, personale şi ale sistemului.

- manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar.

-participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile solicitate de acesta

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

- se preocupă permanent de perfecţionarea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului şi a promovării imaginii şcolii.

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.

- asigură legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaţionări a şcolii cu aceasta.

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

- în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învățământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

- se documentează, participă la instruiri şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi nu are accidente de muncă.

 1. 6.CONDUITA PROFESIONALĂ

 

 1. 6.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).
 2. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;
 3. Prezentarea la serviciu întro ţinută decentă;
 4. Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;
 5. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii.
  1. 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
 6. Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate;
 7. Munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si implicare directă în activităţile pe le are în atribuţiile de serviciu;
 8. Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii);
 9. Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
 3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
 4. Actele de sudii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 7. Arhivarea și circuitul documentelor;
 8. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare;

2. OAP 5447 /2020 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

3. Legea 153 / 2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

4. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea Legii 1/2011 – Legea Educației Naționale aprobate cu OAP 4050/2021;

5. Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;

6. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;

7. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar „EURO 200”;

8. HG 564 / 2017 – privind acordarea drepturilor copiilor cu cerinte speciale in sistemul de invatamant preuniversitar

9. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor „Bani de Liceu”;

10.Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;

11.Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea criteriilor „Bani de liceu”;

12. OAP 3844/2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;

13. H.G. 905 / 2017 privind Registrul general de evidență al salariaților;

14. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

15. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale – republicata;

                             

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

-        selecția dosarelor;

-        proba scrisă – 100 de puncte;

-        proba practică – 100 de puncte;

-        interviu – 100 de puncte.

Candidații care nu obțin minim 70 de puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj.

 

 

 

 

 

 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

              1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați;

              2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copie certificat naștere, copie certificat căsătorie dacă este cazul;

              3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția noastră;

              4. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în profesie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

              5. cazierul judiciar;

              6. adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de famile al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

              7. apreciere de la ultimul loc de muncă;

              8. curriculum vitae.

              CALENDARUL CONCURSULUI:

Nr.

Crt.

Perioada Activități
1 04.05.2022 Publicarea anunțului
2 06 – 16.05.2022 – ora 1300 Depunerea dosarelor de concurs
3 17.05.2022 – ora 900 Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
4 17.05.2022 – orele 900 - 1100 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor.
5 17.05.2022– orele 1200 - 1300 Soluționarea contestațiilor
6 17.05.2022– ora 1330 Afișarea rezultatelor la contestații selecție dosare
7 30.05.2022 – ora 900-1100 Susținerea probei scrise
8 30.05.2022 – ora 1230 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9 30.05.2022-orele 1230-1330 Depunerea eventualelor contestații în urma susținerii probei scrise
10 30.05.2022-orele 1500 Afișarea rezultatelor la contestații în urma susținerii probei scrise
11 31.05.2022 – ora 900 Susținerea probei practice
12 31.05.2022 – ora 1030 Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice
13 31.05.2022 – ora 1030-1230 Depunerea eventualelor contestații în urma susținerii probei practice
14 31.05.2022 – ora 1330 Afișarea rezultatelor la contestații în urma susținerii probei practice
15 31.05.2022 – ora 1400 Susținerea interviului
16 31.05.2022 – ora 1530 Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei interviului
17 31.05.2022 – ora 1530-1630 Depunerea eventualelor contestații în urma susținerii interviului
18 31.05.2022 – ora 1700 Afișarea rezultatelor la contestații în urma susținerii interviului
19 31.05.2022 – ora 1730 Afișarea rezultatelor finale

              Relații suplimentare:

-        la Compartimentul Secretariat, telefon 0236 446248.

Rezultat selectie dosare

În urma analizei dosarelor depuse, a fost admis candidatul Colan Aura.

                                                                                     

   Director,

                              Prof. Lixandru Elena Cristina

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com