Miercuri 18 Mai 2022
Tipărire

ANUNT SELECTIE participanti Erasmus+ VET 2022

Scris de Ganea Maricel. Posted in Avizier

ANUNT SELECTIE participanti Erasmus+ VET 2022

CONCURS DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN PROIECTUL

ACREDITAT ERASMUS+ VET

cu număr de referință

2021-1-RO01-KA121-VET-000005216

 

Aprobat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea - Cheie 1:

Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

 

Echipa de proiect a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” anunță organizarea unui concurs pentru selecția grupului țintă al elevilor participanți la un stagiu de pregătire practică în localitatea Barcelos, Portugalia, cu durata de 3 săptămâni, în perioada 29.05-18.06.2022.

 

În anul școlar 2021-2022, proiectul Erasmus VET se adresează următorilor elevi:

 

1. Tehnician în activități de turism: XI C, XI I

2. Organizator banqueting: XI J

3. Tehnician în activități de comerț: XI G, XI H

 

Selecția participanților elevi se va face pe baza unui concurs care va consta în:

 

1.Analiza dosarului personal, care va conține:

a) CV de tip Europass, din care sa rezulte interesul pentru dezvoltarea personală și profesională, conform specializarii pe care o urmează;

b) Scrisoare de intenție, în care se va motiva intenția de a participa la stagiul de instruire practică transnațională;

c) Acordul părinților în vederea participării la stagiul de instruire practică transnațională (formular care se ridică de la secretariat)

d) Angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada stagiului (formular care se ridică de la secretariat)

e) Recomandarea dirigintelui (care va preciza: calități, competențe, capacitate de relaționare și muncă în echipă)

f) Adeverința eliberată de către serviciul secretariat, care va preciza:

  • numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;
  • media 10 la purtare obținută în anul școlar anterior;
  • media aritmetică calculată între mediile anuale obținute la disciplinele de specialitate
    și media anuală obținută la limba engleză din anul școlar anterior(2020-2021);

g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să confirme faptul că elevul este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică;

h) Fișa tip de înscriere pentru selecție (formular care se ridică de la secretariat).

 

2. Proba practică susținută la modulul de specialitate, corespunzător calificării.

 

3. Test de comunicare în limba engleză (nivel minim acceptat A2, producere de mesaje orale).

 

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru stagiile de instruire practică transnațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 5.01.2022, ora 12,00. Interviul va avea loc în intervalul 10-11.01.2022, după un grafic care va fi afișat în data de 7.01.2022.

 

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități. În procesul de selecție se va avea în vedere respectarea principiilor: egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

 

Anunțul privind rezultatele selecției și notele obținute la fiecare probă va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de Facebook a acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătore a punctajelor obținute. Pentru fiecare flux de elevi vor fi selectate și 2 rezerve.

 

Echipa de proiect Erasmus VET

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com