Vineri 19 Iul 2024
Tipărire

Examen de promovare

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

ANUNT PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE                            

Având în vedere :

 • Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr. 1027/2014
 • OMEN 5138 / 15,12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar bugetar plătit din fonduri publice

Colegiul Economic “Virgil Madgearu ” Galaţi organizează examen de promovare pentru transformarea postului din administrator financiar III in administrator financiar II, pe data de 17.03.2017, ora 10, 00 la sediul unităţii.

             PROCEDURA DE SELECŢIE

Proba de concurs    - Proba scrisa

PUNCTAJ MINIM DE PROMOVARE : 50 PUNCTE

           BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
 2. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învățământ.
 3. Legea 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată.
 4. Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale.
 5. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificări și completări.
 6. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.
 7. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
 8. OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. OMFP 2021/2013 ordin pentru completarea OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
 10. OMFP 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 11. OMFP 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art.36 din OUG 34/2009 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
 12. OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.

Eventualele contestații se depun la secretariatul ” Colegiul Economic “Virgil Madgearu Galaţi in termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Nota după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

         Director,

   Prof. Râpă Marilena

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com