Duminică 25 Oct 2020
Tipărire

Orar profesori an școlar 2011-2012

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Arhiva profesori

{tab-luni=Luni}

{tab=Profesori de cultură generală}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rapa Marilena     10B 10B 10E 10E 10E 9C 9C 10C      
Cojocaru Eleny     12C 10E 11C 10B 11C 9G          
Abuzatoaie Gabriela 12F 12F 10D                    
Danaila Laura                     9E 9B 11I
Stoica Simona           10F 10H 10C 9D 9A      
Pletea Adriana  10I 10J 10K                    
Huhulea Daniela 12G 10A 12a 12H                  
Carp Monica                      9J 9K 9C
Horghidan  Constantin                          
Gaiu Magdalena         10D 12F 9G 11D 11G 9B      
Mitache Camelia     11C1 11C1 12C1 12C1 9D            
Constantin Nicoleta     11C2 11C2 12C2 12C2              
Calin Mihaela                     9F 9A 9F
Hritcu Carmen 10K 13c   13a                  
Turcalu Mariana 10G 10M 10L                    
Popescu Elena         10G 12A 9E 11G 9A        
Silvestrovici Vihelmina   10B   10L 12D 12G              
Axente Delia  12C 11C 10E 12B                  
Bodea Anca 10M 12a 13c 10J                  
Turta Maria     12H 12F -                
Albu Alecu 10B 12G 12E 10H 10B                
Mocanu Ion         12A 13d 11B 11J 11F        
Tonita Rodica         13b 12D 9F            
Grecu Gabriela               9D 10C 9C 10C    
Alexa Lenuta             9H 11H 11I 11G      
Lungu Cristina         10K 10G 11D 11L 11K        
Nicolescu Gheorghe                          
Birsan Adina   10Li 12Di 12Gi 10Mi                
Popovici Mirela           12Hi 11Hi 11Ci 11Di 11Gi      
Caprita Simona                     9B 11K 11J
Minciu Lăcrămioara                          
Dinică Daniela           10I 9A 9A 9J 9H      
Cojocaru Carmen           10K 9K 9E 9G 9L 9D    
Constantin Anton                          
Hărăbor Iulia                   9K 9G 9M 9I
Vlasie Ramona               9K 9I 9F 9H 9J 10C
Spătărescu Camelia             9C 9J 9F 11K 11G 11A  
Palade Victoria    10H 10I 10D 13d 9H 10C 11I          
Maftei Elenora   12B 12A 13B 13A 13c 11K            
Gheorghiu Luana 11C 12E 12G                    
Chirită Margareta 10D 10E 10G 12a                  
Popa Jeni                   9I 9A 11F 11A
Bătranu Adriana                   11I 11E 11G  
Chebac Anisoara 12a 12H 10M 12E 13c                
Nacu Mariana                     11K 14a  
Radu Marieta               9I 9B 11B 9M 11D 9B
Angheli Camelia 12A 10K 13b 13c 10H 10J              
Bodea Aurelia   10D 12B 10M 10I 10A              
Nitu Norica 13d 12A 10J                    
Iordache Doina            12a 12a       11I 11E 11K
Panaite Isabela                   9J 9K 9D 9J

 

{tab=Profesori de specialitate}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiru Gabriela         10A 10D 11F 11F 9E 9E      
Patriche Corina             11E 11E 11E 11D 11F 9E 9E
Luchian Adeline         12B 12B 12B            
Tanase Camelia               9B 11B 11E      
Lixandru Cristina               9F 9H 9G 11A 9G  
Muscă Dana       12C 12H 11C 12C            
Popa Mioara 10J 10G 10A                    
Colan Geanina               11A 11A 11A 11B 11B 11B
Manolache Mihaela 12H 12C   12A 12G                
Atodiresei Sorin                 11L 11F 11D 11J 11E
Negraia Nicoleta 10A 10F 10F 10A 12F                
Enache Mioara       12D 12E 12E 12D 11B          
Fanaca Vasilica 12E 12D 12F                    
Manolache Catalin                     11J 11I  
Holban Catalina 10H 10I 10H 10I                  
Dragu Ionica 13a 13a 13a 10G 12A 10H              
Pavel Margareta                 9K 9D 11H 11H 11G
Irimia Oana             10J 9H 11H   9I 9F  
Baieșiu Ovidiu 10E 13b   10F 10F 13b              
Toma Margareta                     14a2 9I 9K
Carcota Roxana       10K 10J 10M              
Grosu Livia           13a 13c            
Mihai Livia                 9M 9M 11L 9L 9M
Turcescu Aurelia                 11J 11J 9C 10C  
Felea Camelia               11K 9L 11L 9L 9C 11L
Albert Mariuta               9M 14a1 14a1 14a1 11L 14a
Lupu Jana           9L 9L 9L          
Ignat Silvia                          
Gheorghiu Livia   13D 13D 13D 10L  10L 10L 1OL          
Cucu I.                 14a2 14a2      
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

{tab-luni=Marți}

{tab=Profesori de cultură generală}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rapa Marilena     10E 10E 10B 10B 10B 11F 11F 11F      
Cojocaru Eleny             9G 11J 11B 11D      
Abuzatoaie Gabriela                 11G 11K 11A 9H  
Danaila Laura                     9E 11I 9B
Stoica Simona 10F 12B 10H                    
Pletea Adriana        10I 10K 10J 11H 11L          
Huhulea Daniela 10L 10A 13a 12H 10L                
Carp Monica                      9L 9I 9M
Horghidan  Constantin                          
Gaiu Magdalena     12E 12D 12A 12H 11E            
Mitache Camelia               9C1 9C1 10C1 10C1 9C 9D
Constantin Nicoleta                   9E 9H 11A  
Calin Mihaela               9C2 9C2 10C2 10C2    
Hritcu Carmen                 11J 9I 11I 11B 11H
Turcalu Mariana             12a 9L 11L 9J 11K 9K  
Popescu Elena               9A 11D 11A 11G 11K  
Silvestrovici Vihelmina           10H 9D 9F 9K 9L 11B    
Axente Delia                9J 11H 11J 9M 9G 11I
Bodea Anca 13a 10J 12a 13c 13d 13b              
Turta Maria                          
Albu Alecu           12a 9B 9I 9I        
Mocanu Ion         10E 12A 11J 11B 9E        
Tonita Rodica       12B 13b 10D 11A 11E          
Grecu Gabriela   12C 11C 10A 11C1 13c              
Alexa Lenuta         10I 10F 9H 11H 11I        
Lungu Cristina             9A 11D 14a        
Nicolescu Gheorghe       10J 10J 12F 9M 9M 9G        
Birsan Adina   10L 12Ai 10M                  
Popovici Mirela       12Fi 12Ei 12Bi 9Ii 9Di          
Caprita Simona                   9H 9J 9F 9G
Minciu Lăcrămioara                          
Dinică Daniela         10D 10K 9C 9H 9H 9A      
Cojocaru Carmen         10H 10G 9L 9B 9M 9K      
Constantin Anton                          
Hărăbor Iulia                   9F 9D 9M 9J
Vlasie Ramona                 9A 9M 9C 9B 9K
Spătărescu Camelia         10G 10L 11G 9G 9D 11E      
Palade Victoria              11C 12a 9B        
Maftei Elenora   13D 13b 12C 13c                
Gheorghiu Luana 12H 12E 12D 10B 11C2                
Chirită Margareta                     11H 9L 11A
Popa Jeni                     11F 11D 9C
Bătranu Adriana 10K 11C 12B 10H                  
Chebac Asnisoara   13b 10L   12a 13a              
Nacu Mariana                          
Radu Marieta               9K 9J 11H 9G 11G  
Angheli Camelia 10I 10M 10B 13d 10F 13d              
Bodea Aurelia   10K 10J 10G 12H 10E              
Nitu Norica 12G 12D 10M 10K 13a 10I              
Iordache Doina                      11E 11J 11D
Panaite Isabela 10A 10E 10D                    

 

{tab=Profesori de specialitate}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiru Gabriela 12E 10D 12C 10D 10A 10A 9E            
Patriche Corina       12A 12B 12E   9E          
Luchian Adeline                   9D 11D 9A 9A
Tanase Camelia 10G 10B 10F                    
Lixandru Cristina 10J 10H 10I 13b                  
Muscă Dana       11C 12C 12C 12C 10C          
Popa Mioara                   11G 9I 11H 9I
Colan Geanina         12D 11C 12A 12A 11A 11B   11E  
Manolache Mihaela                 11K 11I 9A 11F  
Atodiresei Sorin 12F 12F 12F 12G 12G 12G              
Negraia Nicoleta   10F 10A 10F                  
Enache Mioara       12E 12F 12D 11B 11A 11E        
Fanaca Vasilica                     9K 9J 11E
Manolache Catalin 12C 12G 12H                    
Holban Catalina                   9B 9B 9E  
Dragu Ionica 10H 10G 10G                    
Pavel Margareta                     9F 9D 9F
Irimia Oana               11G 9F 9G      
Baieșiu Ovidiu                   14a1 14a1 14a1  
Toma Margareta 12D 12H 12G 13a                  
Carcota Roxana 10D 10I 10K 10L   10C 10C            
Grosu Livia 13b 13a 13d 12a1                  
Mihai Livia 13c 13c 13c 12a2 10M                
Turcescu Aurelia             11I 11i 10C 9C 11J 10C  
Felea Camelia             13d 11K 9L 11L 11L 11L 11L
Albert Mariuta                   14a2 14a2 14a2 11K
Lupu Jana           10M 10M 10M          
Ignat Silvia                          
Gheorghiu Livia                          
Cucu I.                          

 

 

{tab-luni=Miercuri}

{tab=Profesori de cultură generală}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rapa Marilena                          
Cojocaru Eleny     11c 12c 10B 10E 11J 11D          
Abuzatoaie Gabriela         10D 12F 11K 9F 11G        
Danaila Laura 10G 12A 10G 12E 12D                
Stoica Simona           10F 11F 9D 9A 10C      
Pletea Adriana                  14a 11H 11E 11L  
Huhulea Daniela 10M 12H 13a 12G 12a                
Carp Monica                    9L 9J 9I 9K
Horghidan  Constantin                          
Gaiu Magdalena     12B 12H 12E 10B 11D            
Mitache Camelia         12C1 12C1 11C1 9C1 10C1        
Constantin Nicoleta   10A 10E   12C2 12C2 11C2            
Calin Mihaela           12G 9A 9C2 10C2        
Hritcu Carmen 13c 13c 13d 13b                  
Turcalu Mariana                   14a 11L 9K 9L
Popescu Elena   10K 12A 10A 10F 10I              
Silvestrovici Vihelmina           10L 11B 11B 9F 11L 9D    
Axente Delia                11J 9I 9J 9M 9C 9G
Bodea Anca                 9B 9H  11F 14a  
Turta Maria                          
Albu Alecu   12a 12G 10B 10H 12E              
Mocanu Ion       10E 13d 11F 9E 11F 11J        
Tonita Rodica         12B 10D 9F 11E          
Grecu Gabriela   12C 12C1 11C 10A 13c              
Alexa Lenuta       10I 12H 13a 11G 9H 11I        
Lungu Cristina           10K 11L 9A 11D 11K      
Nicolescu Gheorghe                          
Birsan Adina   10M 10L 10L 10M                
Popovici Mirela         10Ii 12Ai 9I            
Caprita Simona 10B 10D 10A                    
Minciu Lăcrămioara             9C 9K 9L        
Dinică Daniela     10F 10D 10L 10A 9H 9B          
Cojocaru Carmen         10K 10G 10F 9G 9M        
Constantin Anton                     9I 9F  
Hărăbor Iulia           10M 9J 9L 9E   9K 9D  
Vlasie Ramona               9E 9G 9D   9L  
Spătărescu Camelia 10F 10B 10K 10M 13b                
Palade Victoria        13c 12G 11B 10J 9I 9K 11D      
Maftei Elenora 12B 12F 12C2 13d                  
Gheorghiu Luana             9B 14a 11 B 9F 14a 11F  
Chirită Margareta 10H 10L 10I 10K 10J                
Popa Jeni 10A 10F 10D 12D                  
Bătranu Adriana           10J 10I 12C 11E 11G 10C 11K  
Chebac Asnisoara                 11L 11J 9G 9H  
Nacu Mariana                          
Radu Marieta                   9E 9L 10C 9C
Angheli Camelia               11K 11A 11F 9H 9A  
Bodea Aurelia           10H 12F            
Nitu Norica 10L 12G 13c 10H 13a 13d 13b            
Iordache Doina          11C 11C 11A 11G          
Panaite Isabela   10G 10B 10F                  

 

{tab=Profesori de specialitate}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiru Gabriela                          
Patriche Corina 12E 12E 12E                    
Luchian Adeline       12B 10E 12B              
Tanase Camelia                   11E 9B 9B  
Lixandru Cristina               10I 9H 9G 9F 11A 9H
Muscă Dana           12H 11H 11H 11H        
Popa Mioara   10J 10J 10G 10G                
Colan Geanina 12D 12D 12D 12A 12A 12A 12C            
Manolache Mihaela               11L 9D 9A 11G 11D 11H
Atodiresei Sorin               11C 11F 11B 11A 11H  
Negraia Nicoleta                          
Enache Mioara       12F 12F 12D 11E 11A          
Fanaca Vasilica               9J 9J 11A 11B 11E  
Manolache Catalin 12G 11C 12H                    
Holban Catalina                   9B 9E 9E  
Dragu Ionica 13a 10H 10H 12a                  
Pavel Margareta                   9K 11H 11G 9D
Irimia Oana                   9I 11D 9G  
Baieșiu Ovidiu 10E 10E 13b                    
Toma Margareta 13d 13a 12F   13c 13b              
Carcota Roxana 10D 10I 10M 10J                  
Grosu Livia 13b 13b 12a1 13a                  
Mihai Livia                   9M 11J 11J 11J
Turcescu Aurelia             11I 11I 9C 11I 11I 11I  
Felea Camelia               9M 11K 9C 9C    
Albert Mariuta   13d 12a2                    
Lupu Jana                     11K 9M  
Ignat Silvia           10C 10C 10C          
Gheorghiu Livia                          
Cucu I. 12A 12B                 9A 9J 9B

 

 

{tab-luni=Joi}

{tab=Profesori de cultură generală}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rapa Marilena                          
Cojocaru Eleny           Ca ca 11D 9G 11J 11J 11B  
Abuzatoaie Gabriela               11A   9H 9H 9F  
Danaila Laura           12E 9E 9B 9E 11I      
Stoica Simona           12B 9D 10C 11F 11F 9A    
Pletea Adriana  10k 10J 10I                    
Huhulea Daniela 10L 10M 10A                    
Carp Monica                  9k 9M 9L 9J 9C
Horghidan  Constantin     13d 13c 13c 13b              
Gaiu Magdalena             9B 11G 11D 9G 11E    
Mitache Camelia             DNL DNL 10C1 10C1 9C1 9C1  
Constantin Nicoleta             X X 9H 11A 11F 9E  
Calin Mihaela             DNL DNL 10C2 10C2 9C2 9C2 9F
Hritcu Carmen 13b 13a 10J                    
Turcalu Mariana       10G   12a 9M            
Popescu Elena           10I 12E 11K   11E 11D 11A  
Silvestrovici Vihelmina       12D 10D 12G 9L 9K 11L        
Axente Delia  11C 12C 12B 10E                  
Bodea Anca     10M 13a 13b 13d              
Turta Maria     12F   12H                
Albu Alecu           CA CA 9I 9B 9B      
Mocanu Ion       13d 12A 10E 11F 9E 11B        
Tonita Rodica         12D 10D 11A 9F 11E        
Grecu Gabriela               9D 9C 9C 9D 10C  
Alexa Lenuta         10F 13a 9H 11H 11G        
Lungu Cristina           10G 11K 11L 9A 14a      
Nicolescu Gheorghe       12F 12F 10J 9G 9G 9M        
Birsan Adina           10Ci 9K 9J 9J 9L 9K 9L  
Popovici Mirela                     11B 11E 11A
Caprita Simona 13d 10G 10F 10K 10H                
Minciu Lăcrămioara             11I 9M 11I        
Dinică Daniela 10A 10A 10L 10D                  
Cojocaru Carmen 10H 10F 10B 10B 10I                
Constantin Anton 10J 10E 10E 10J                  
Hărăbor Iulia                 9I 9F 9E 9G 9L
Vlasie Ramona 10B 10H 10G 10F 10K 10M              
Spătărescu Camelia       12E 10E 9M 12A            
Palade Victoria          10A 9E 12C 11J 11H 9A 11L    
Maftei Elenora   12F 13a 12A 12C                
Gheorghiu Luana   11C 12D 12G 10M 10F              
Chirită Margareta                   9K 9M 9I 9J
Popa Jeni               11B 11A 11B 9F 9A 11D
Bătranu Adriana                   11K 10C 11I  
Chebac Asnisoara                   11H 9B 11H  
Nacu Mariana                     14a 9K 11L
Radu Marieta 10G 12B 11C 12C 12G 10A              
Angheli Camelia 10D 10L 12H   13a                
Bodea Aurelia   12H 12C 12B 10B 10L 10K            
Nitu Norica 12D 12E                      
Iordache Doina                      11A 11D 11I
Panaite Isabela               9H 9F 9E 9I 9B 9A

 

{tab=Profesori de specialitate}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiru Gabriela                          
Patriche Corina             11D 11F          
Luchian Adeline           12A 10E 9A 9D 11D      
Tanase Camelia         10G 10B 11B 11E          
Lixandru Cristina       10H 10J 10H 9F            
Muscă Dana       11C 11C 12C 10C            
Popa Mioara                   9I 11H 11G 11H
Colan Geanina 12E 12A 12A 12H 12B 12F 12G            
Manolache Mihaela           12H 12H 12H 11J 9D      
Atodiresei Sorin                 11K 11G 11G 11F 11G
Negraia Nicoleta       10A 12E 12D              
Enache Mioara                          
Fanaca Vasilica 12F 12D 12E                    
Manolache Catalin 13a 12G 12G                    
Holban Catalina 12B 10B 10H 10I                  
Dragu Ionica                     11I 11L 11E
Pavel Margareta 12a 12a                      
Irimia Oana   13b 13b 13b   11C              
Baieșiu Ovidiu 10F 10D                      
Toma Margareta                   9J 9J 14a 9I
Carcota Roxana 10I 10I 10D                    
Grosu Livia                     9G 9H 14a
Mihai Livia             12a1 9L 9L 11L 11K 11K 11K
Turcescu Aurelia   10K 10K 10L 10L 10K 11J 11I          
Felea Camelia 10M 13d 12a1 10M 12a1                
Albert Mariuta 13c 13c 13c 12a1 13d 13c              
Lupu Jana                          
Ignat Silvia           9C 9C 9C          
Gheorghiu Livia                          
Cucu I.     12a2 12a2 12a2   12a2            

 

 

{tab-luni=Vineri}

{tab=Profesori de cultură generală}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rapa Marilena                          
Cojocaru Eleny       10E 12C 10B 11B            
Abuzatoaie Gabriela         10D 12F 11G 11K 9F 11A      
Danaila Laura 12D 12E 12A 12A 10G 12D              
Stoica Simona 10H 12B 10H                    
Pletea Adriana                  14a 11E 11H 11E 11L
Huhulea Daniela 12a 12G 13a 10M                  
Carp Monica                  9M 9I 9C    
Horghidan  Constantin   13b 13d 13d 13b 13c              
Gaiu Magdalena     12D 12F 12A 12B              
Mitache Camelia   11C1 11C1  12C1                  
Constantin Nicoleta 10A 11C2 11C2 12C2 10A 11F              
Calin Mihaela 12G 10I 10F 10H                  
Hritcu Carmen           13d 11J 11I 11H 11B 9I    
Turcalu Mariana                     11K 9M 9J
Popescu Elena       10K 12E 10F 9E 11E 11A        
Silvestrovici Vihelmina       10B 10H 10D              
Axente Delia              11H 9I 9C 11I 9G 10C  
Bodea Anca                   14a 9B 11F 9H
Turta Maria                          
Albu Alecu     12E 12a 12G 10H 10B            
Mocanu Ion                          
Tonita Rodica       12D 12B 13b 12B 11A          
Grecu Gabriela     12C 11C 13C 10A  9D            
Alexa Lenuta 10F 12H 12H 13a 10I                
Lungu Cristina 10G 10G 10K                    
Nicolescu Gheorghe                          
Birsan Adina           10M 9J 9K 9L        
Popovici Mirela           10J 12Ci 9Ei 9Ai 11Fi      
Caprita Simona 13c 13a 10E 13b                  
Minciu Lăcrămioara                          
Dinică Daniela           1OL 10D 9A 9B 9C 9J    
Cojocaru Carmen           10I 9L 9B 9E 9D      
Constantin Anton                   10C 10C 9F 9I
Hărăbor Iulia 10J 10H 10M 10G 10M                
Vlasie Ramona 10I 10L 10D 10A 10J 10E              
Spătărescu Camelia       12H 12F 13a 11F 9L          
Palade Victoria  12C 12D 12B                    
Maftei Elenora             10C 9G 9H 9A 11E 11K 11D
Gheorghiu Luana           12H 9C 9C 9D 9E      
Chirită Margareta             10A 11L 11I   11J 11G  
Popa Jeni 10E 12A   12G 13d 10G              
Bătranu Adriana 11C 12F 10B                    
Chebac Asnisoara                 11L 11J 9E 9D  
Nacu Mariana                 9J 9L 9M 11L 11K
Radu Marieta 12E 10E 12F ` 12D 12a              
Angheli Camelia               11J 11E 9F 11L 11I 9D
Bodea Aurelia         10F 12C 12F 10C          
Nitu Norica 12A 13c 13b 12E                  
Iordache Doina                11H 11B 11G 11B 11J  
Panaite Isabela                 9G 9M 9L 9C 10C

 

{tab=Profesori de specialitate}

 

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiru Gabriela                          
Patriche Corina                          
Luchian Adeline       12B 10E 12A 10E 9D          
Tanase Camelia 10B 10F 10G 10F                  
Lixandru Cristina 13b 10J 10I                    
Muscă Dana         12H 11C 11C 11C 10C        
Popa Mioara   10A 10A                    
Colan Geanina                          
Manolache Mihaela             12H 11D 11D 11D 9D 9A  
Atodiresei Sorin           12G 11I 11G          
Negraia Nicoleta             10F 11F 11F   11D 11D  
Enache Mioara                          
Fanaca Vasilica                 9K 9K 11A 11B  
Manolache Catalin 13a 12C 12G   13a                
Holban Catalina 12B 10B   10I 10B                
Dragu Ionica             10G 11B   11K 11F 11A 11J
Pavel Margareta               9F 11G 11H 11G 9K  
Irimia Oana               9H 9I 9G 9F 9H  
Baieșiu Ovidiu 10D 12a 12a 10D 12a                
Toma Margareta                   9J 9K 9I 9K
Carcota Roxana   10D 10J 10J 10L                
Grosu Livia                   9H 9H 9G 9G
Mihai Livia 10M 10M 13c 13c                  
Turcescu Aurelia 10L 10K 10L 10L 10K                
Felea Camelia 13d 13d                      
Albert Mariuta               9M 11K 11L 14a 14a 14a
Lupu Jana           9M 9M            
Ignat Silvia                          
Gheorghiu Livia         11C 10K 10K 10K 11J   11I    
Cucu I.             9B 9J   9B 9A 9J 9A

 

 

 

 

Dacă există greșeli, anunțati aici.