Sâmbătă 14 Dec 2019
Tipărire

Regulament de ordine interioară

. Posted in Documente oficiale

 
Regulament de ordine interioară
 
Capitolul I. Dispoziţii generale
 
Art. 1 Prezentul regulament de ordine interioară este elaborat în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată prin Legea 151/1999 de Statutul Personalului Didactic (Legea nr. 128/1997), ale „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aprobată de M.E.C. cu nr. 4925/2005 şi cu Ordinul comun al Ministrului de Interne nr. 349/2002 şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5016/2002, şi cu Legea nr. 35/2007 şi cu Regulamentul-cadru de ordine interioară al unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi emis de către Inspectoratul Scolar Judeţean.
Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic, conducerii şcolii, părinţilor şi persoanelor străine aflate în incinta unităţii de învăţământ.
Art. 3 Prezentul regulament urmăreşte impunerea unui climat disciplinar adecvat în unitatea de învăţământ care să favorizeze activitatea elevilor motivaţi şi capabili şi, implicit, să ducă la autoeliminarea celor care nu fac faţă standardelor comportamentale.
 
Capitolul II. Organizarea procesului de învăţământ
 
Art. 4 Organizarea procesului de învăţământ din cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” se va face conform dispoziţiilor din capitolul al II-lea al R.O.F. a învăţământului preuniversitar.
Art. 5 Drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi auxiliar sunt stabilite conform cap. 6 al R.O.F. şi conform fişei individuale a postului.
 
Capitolul III. Procesul instructiv-educativ
 
Art. 6 Programul şcolar. Orarul şcolii:
 • Activitatea şcolară începe la orele 7.00 şi se termină, de regulă, la orele 20.00;
 • Orarul liceului se întocmeşte de o comisie desemnata prin decizie da catre director şi se definitivează până la data de 15 septembrie a anului scolar;
 • Durata orei de curs este de regulă de 50 de minute.Durata pauzelor este  de 10 minute la toate formele de învăţământ cu pauza mare in intervalul:9,50-10,05 pentru programul de dimineaţă si 15,50-16,05 pentru programul de după amiază.
 • Activităţile instructiv educative organizate în afara clasei sunt următoarele: consultaţii, pregătire suplimentară, cercuri pe discipline, activităţi cultural-artistice şi sportive;
 • Ordinea şi disciplina în şcoală este asigurată de:
  1. conducerea şcolii;
  2. profesorii de serviciu;
  3. elevii de serviciu;
  4. comisia de monitorizare a tinutei;
  5. comisia de combatere a violenţei în şcoală;
  6. persoane autorizate cu paza.
 • Întocmirea graficului efectuării serviciului pe şcoală este coordonată de o comisie, desemnată prin decizie de către director.
 • Programul de desfăşurare a serviciului pe şcoală de către cadrele didactice şi elevi este:
  1. dimineaţa 7.00 – 13.30;
  2. dupa-amiaza 13.30 – 20.00.
 
Art. 7 Sarcinile profesorului de serviciu:
            Cadrele didactice au obligaţia să efectueze serviciul pe şcoală în conformitate cu graficul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ. Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:
 1. să respecte programul de realizare a serviciului pe şcoală;
 2. să asigure securitatea cataloagelor, inventarierea lor la începutul şi la sfârşitul programului;
 3. să asigure securitatea condicilor de prezenţă a cadrelor didactice;
 4. să îndrume elevii în sălile de clasă, conform repartizării stabilite de conducerea şcolii;
 5. să controleze ţinuta elevilor;
 6. să supravegheze elevii în pauză;
 7. să urmărească respectarea duratei pauzelor;
 8. să apeleze serviciul medical de urgenţă în cazul accidentării elevilor sau profesorilor şi să anunţe conducerea şcolii, după caz;
 9. să semnaleze orice alt eveniment neobişnuit petrecut în timpul serviciului său.
 
Art. 8.  La clasa, profesorul are obligatia de a controla modul in care elevii respecta cerintele regulamentare privind tinuta obligatorie.Profesorul va sanctiona elevii în conformitate cu prezentul regulament dacă aceştia  nu corespund din punctul de vedere al tinutei.
In cazul refuzului elevului de a se supune sanctiunii aplicate, profesorul va anunta  dirigintele si directiunea scolii.
Profesorul care va neglija aplicarea prezentului regulament va fi atentionat in Consiliul Profesoral. Profesorului atenţionat de trei ori i se va aplica ulterior o sancţiune pecuniară stabilită de către Consiliul de Administraţie.
 
 
Art. 9 Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală:
 1. să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea cursurilor pentru preluarea postului şi a responsabilităţilor;
 2. să poarte pe toată durata serviciului însemnele distinctive ale şcolii;
 3. să monitorizeze intrarea persoanelor străine în liceu legitimându-le şi trecându-le numele în registru;
 4. să sune sfârşitul şi începutul orelor de curs;
 5. să interzică accesul persoanelor străine în cancelarie;
 6. să asigure ordinea şi disciplina în timpul pauzelor împreună cu profesorul de serviciu;
 7. să interzică accesul elevilor în şcoală în timpul orelor de curs.
 
Art. 10 În caz de refuz al serviciului pe şcoală sau de sustragere de la responsabilităţile ce ii revin ca elev de serviciu, acesta va fi sancţionat cu eliminare o zi.
 
 
 
 
 
 
Capitolul IV. Elevii. Comportamentul elevilor în şcoală
 
Art. 11 Elevii trebuie să păstreze cu grijă bunurile şcolii, să cunoască şi să respecte normele de tehnică a securităţii muncii, precum şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor. Nerespectarea acestor norme atrage după sine sancţionarea elevilor cu mustrare scrisa şi obligativitatea recuperării/inlocuirii obiectului deteriorat.
 
Art. 12 Elevii au următarele obligaţii:
1.      Să respecte ţinuta vestimentară şi însemnele distinctive stabilite de unitatea de învătământ inclusiv la activităţile de instruire practică. Ţinuta constă în: cămaşă albă, pantalon negru sau blug clasic/ fusta la fete, sacou negru şi cravată cu sigla şcolii, ecuson.Profesorul clasei are obligatia de a nu primi la ora elevii care nu respectă ţinuta obligatorie completa.Profesorul va trimite elevul acasa cu absenta si va consemna in tabelul anexat la catalog numele elevului si data aplicarii sanctiunii.
2.      Elevul găsit pe hol sau în incinta şcolii fără ţinută va fi sancţionat   cu eliminare 1 zi. La a treia abatere se scade 1 punct la purtare.În perioada aplicării sancţiunii elevul are obligaţia de a efectua de activităţi in folosul şcolii.Motivarea absentelor din perioada efectuarii santiunii se realizeaza pe baza dovezii eliberată de d-na prof. Palade Victoria care va monitoriza activitatea elevului în această perioadă.
3.      Fetele vor avea coafuri adecvate; nu se admite machiaj exagerat, unghii strident colorate şi nu se admit bijuterii în exces, cercei în nas sau în alte părţi ale corpului. În caz contrar elevele sunt sancţionate cu eliminare 1 zi.
4.      Baieţii vor avea părul îngrijit, fără tunsori extravagante. Nu se admit perciuni lungi, cercei în urechi, în nas sau în alte părţi ale corpului. În caz contrar vor fi sancţionţi cu eliminare 1 zi.
        La a treia abatere atât fetele cât şi băieţii vor fi sancţionaţi şi cu scăderea notei la pur-
        tare cu 1 punct.
5.      Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, respectuos faţă de cadrele didactice şi personalul nedidactic. Injuriile aduse de elevi cadrelor didactice, persoanalului auxiliar, nedidactic sau colegilor, vor determina sancţionarea cu eliminarea pentru o perioadă de 3 zile şi scăderea corespunzătoare a notei la purtare.
6.      Elevii care intarzie la ora mai mult de 5 minute   sunt consideraţi absenţi .
7.      Se interzice manifestarea explicită a dezinteresului faţă de ora de curs, perturbarea orei de curs şi atacul la persoana profesorului, manifestată verbal şi fizic.În caz contrar elevii vor fi sancţionaţi cu eliminare 1 zi, iar la repetarea acestor abateri se scade nota la purtare cu 2 puncte.
8.      Elevii care lasă resturi alimentare, hârtii sau coji de seminţe în bănci sau pe holuri, care vor scuipa pe holurile şcolii sau cabinetele şcolare vor fi sancţionaţi cu eliminare 1 zi.
9.      Elevii care fumează în şcoală şi în perimetrul acesteia vor fi sancţionaţi cu eliminare pe o perioada de 3 zile zi iar la următoarea abatere se scade nota la purtare cu 1 punct.
10. Elevii care consumă băuturi alcoolice în şcoală sau în afara ei şi ulterior participă la procesul instructiv-educativ în stare de ebrietate, vor fi sancţionaţi cu eliminare de la cursuri pentru o perioadă de 5 zile pentru ciclul inferior al liceului şi cu eliminare 5 zile urmată de exmatriculare la repetarea abaterii la ciclul superior.
11. Este interzisă practicarea jocurilor de noroc sau a altor jocuri pe bază de zaruri, cărţi de joc în timpul orelor sau pauzelor. În caz contrar elevii vor fi sancţionati cu eliminare 1 zi.
12. Elevii care absentează la orele de curs şi vor fi găsiţi în curtea şcolii, pe scara elevilor sau la grupurile sanitare vor fi sancţionaţi cu eliminare 1 zi.
13. Se interzice elevilor să introducă în incinta unităţii de învăţământ droguri, alte substanţe periculoase, materiale explozibile, muniţie sau arme albe (briceag, cuţit, foarfece, orice obiect contondent) şi de foc. În caz contrar elevii vor fi sancţionţi cu exmatriculare.
14. Elevii care aduc un prejudiciu imaginii şcolii în cadrul orelor de instruire practică desfăşurată la agenţii economici vor fi sancţionţi cu transfer disciplinar la altă unitate de învăţământ. Sau exmatriculare in functie de ciclul liceal in care este înmatriculat elevul.
15. Postarea pe internet a unor imagini compromiţătoare înregistrate în şcoală se sancţionează cu eliminarea pe 3 zile şi cu acordarea notei 4 la purtare.
16. În cazul săvârşirii unui furt în incinta şcolii, elevii în cauză vor fi transferaţi disciplinar la altă unitate de învăţământ.
17. Se interzice comportamentul indecent şi limbajul injurios în proximitatea şcolii. Elevii identificaţi vor fi eliminaţi 3 zile şi scăderea corespunyătoare a notei la purtare.
18. Elevii care molestează alţi elevi vor fi sancţionaţi cu eliminare pe 3 zile şi în funcţie de gravitatea faptei se aplică scăderea notei la purtare.
19.  Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. În caz contrar telefoanele se confiscă, se păstrează în casa de valori a şcolii şi se eliberează unui membru al familiei cu gradul I de rudenie.
20. Elevii trebuie să anunţe în cel mai scurt timp profesorul de serviciu, conducerea şcolii sau un reprezentat al serviciului administrativ în cazul în care apar conflicte între colegi sau sunt distruse bunuri materiale ale şcolii.
 
 
 
 
                                                                 Director,
                                                     Prof. Râpă  Marilena